Transitievergoeding Stap 1/5

Bij ontslag kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt. Recht op een transitievergoeding bestaat als de werknemer wordt ontslagen of als het tijdelijke contract niet wordt verlengd, op initiatief van de werkgever. Dit recht bestaat ook als de werknemer zelf ontslag neemt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Uitzonderingen op transitievergoeding

Op het recht op de transitievergoeding bestaat een aantal uitzonderingen.
  • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uzelf. (De kantonrechter kan de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk aan u toekennen, als het niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is)
  • u bij ontslag nog geen 18 jaar bent en u tijdens uw dienstverband gemiddeld niet meer dan 12 uren per week heeft gewerkt.
  • sprake is van ontslag wegens en na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
  • uw werkgever failliet is, surseance van betaling heeft of op uw werkgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.
  • in een cao is opgenomen dat in geval van bedrijfseconomische redenen voor het ontslag kan worden afgeweken van de transitievergoeding. In de cao moet dan wel een voorziening zijn opgenomen die bijdraagt aan het beperken van de werkloosheid of er moet sprake zijn van een andere redelijke financiële vergoeding, of een voorziening die bestaat uit een combinatie van beide.
  • uw tijdelijke contract afloopt en uw werkgever en u bij voorbaat afspreken dat uw contract binnen ten hoogste zes maanden wordt voortgezet en het nieuwe contract tussentijds kan worden opgezegd.


Als u de tool hebt doorlopen, ontvangt u een conclusie waarin is aangegeven of er recht bestaat op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding is. Dit is gebaseerd op de door u ingevulde gegevens.